پلی یول های سری POL 600 برای تولید فوم سخت

کاربرد:

ساندویچ پنل های پیوسته و ناپیوسته

پاشش سطوح (اسپری) جهت عایق حرارتی و صدا

فهرست