در صنعت فوم پلی یورتان باید به کلیدی‌ترین پارامترهای فنی جهت درک ساختار فوم پلی یورتان در صنعت دقت شود. به همین دلیل در این مقاله به بیان پارامترهای فنی پرداخته شده است. از جمله پارامترهای فنی فوم پلی یورتان عبارتند از:

  • زمان کرم شدن (Cream Time): واکنش کرم شدن واکنشی است که در آن عامل پف‌زا به صورت شیمیایی شروع به تولید شدن می‌کند و باعث افزایش ارتفاع فوم می‌شود. در این واکنش به دلیل تولید عامل پف‌زا رنگ مواد روشن‌تر شده که به آن کرم تایم میگویند. در این واکنش، کاتالیست Blowing وارد واکنش می‌شود و سرعت تولید عامل پف‌زا را افزایش می‌دهد.
  • زمان پایان رشد (End of Rise): زمان پایان رشد، زمانی است که افزایش ارتفاع فوم تمام می‌شود. پایان افزایش ارتفاع فوم به معنی پایان تولید عامل پفزا در واکنش Cream time است. در این مرحله کاتالیست Blowing از واکنش خارج می‌شود. در واقع Cream time زمان شروع فعالیت کاتالیست Blowing و End of rise پایان فعالیت این کاتالیست است.
  • زمان ژل شدن (Gel time): در این واکنش مونومرهای یورتان که تشکیل شده‌اند به یکدیگر متصل می‌شوند. با افزایش جرم ملکولی زنجیره ومونومر ها به Oligomer و سپس به polymer تبدیل می‌شوند. زمان ژل شدن زمانی است که فرآیند پلیمر شدن یعنی تبدیل مایع به جامد شروع می‌شود. در زمان Gel time کاتالیست Gelling وارد واکنش می‌شود.
  • زمان پایان چسبندگی (Tack Free Time): در ابتدا که اجزای فوم همگی در فاز مایع قرار دارند، بسیار چسبنده هستند و زمانی که فرآیند جامد شدن شروع می‌شود از چسبندگی مواد به مرور کاسته می‌شود. زمان Tack Free time زمان پایان فرآیند جامد شدن است که در این مرحله فوم خاصیت چسبندگی خود را کاملا از دست میدهد.

در واقع Gel time زمان شروع به فعالیت کاتالیست Gelling و Tack Free Time زمان پایان فعالیت این کاتالیست است.

فهرست