چشم انداز سازمان 1402

 

کسب رهبری بازار داخل در تولید
قرار گرفتن در زمره سه تامین کننده اصلی بازار داخل
سرآمدی در تامین و تولید پایدار
صادرات مستمر به بازارهای بالقوه

keyboard_arrow_up